ИКЕМ - Индустриален клъстер "Електромобили" | Четвъртък, 25.04.2024 |

Български  English


Декларация на Европейския комитет по обществена политика на IEEE
Публикувано на: 08-09-2021
Декларация на Европейския комитет по обществена политика на IEEE

В допълнение към технологичния напредък, който е необходим в областта на електромобилите, има три опасения, силно свързани с такова мащабно разполагане:
- енергийният баланс между производство и натоварване поради едновременно зареждане;
- локалните претоварвания на разпределителната мрежа;
- недостатъчна инфраструктура за зареждане.
 
Тези предизвикателства могат да бъдат успешно преодолени чрез приемането на по-интелигентна и по -широко разпространена Инфраструктура за зареждане на електромобили, заедно с подходящи икономически стимули и тарифи за стимулиране на ефективно таксуване.
 
Становището допълва препоръките, дадени в изявлението на IEEE EPPC относно  „Електрификация на транспорта в Европейския съюз“. Насърчават се европейските политици да предприемат мерки за създаване на интелигентна и хармонизирана общоевропейска електрическа мрежа от съоръжения за зареждане на електромобили. Разгръщането на лесни за достъп и удобни съоръжения за интелигентно зареждане за електромобили в цяла Европа премахва препятствията за достъп до инфраструктурата за зареждане, което препятства повечето европейски граждани да се движат свободно и без притеснения в цяла Европа.
 
В допълнение, по-интелигентна инфраструктура за зареждане позволява по-ефективно и надеждно използване на възобновяемата енергия и на разпределителната мрежа.
 
Подходящи политики свързани с внедряването на паневропейска мрежа от умни съоръжения за зареждане, базирана на иновативни технологии, може да са:
● позициониране на Европа като потенциален център за научноизследователска и развойна дейност в технологиите за интелигентно зареждане;
● насърчаване на висококвалифицирани възможности за заетост;
● стимулиране на разпространението на електрическата мобилност в Европа;
● осигуряване на стимули за изграждане на необходимата инфраструктура за зареждане;
● осигуряване на ефективни средства за преодоляване на проблеми с претоварване на електрическата мрежа, обикновено свързано с мащабното внедряване на електромобили;
● ограничаване на емисиите на CO2 в жизнения цикъл, свързани с електромобили;
● осигуряване на рамка за оперативно съвместими решения за зареждане в цяла Европа;
● осигуряване на технологично лидерство при разработването и внедряването на технологии за динамично зареждане;
● по-добри възможности за използване от заинтересованите страни в мрежата на интелигентните енергийни системи и създаване на взаимодействие и сътрудничество;
● голяма и важна стъпка към Енергиен съюз, хармонизирането и взаимосвързаността
на съоръжения за зареждане на електромобили в рамките на Европейския съюз (ЕС).
 
Препоръки на IEEE EPPC
1. Насърчаване мащабното развитие на единна мрежа от съоръжения за електрическо зареждане, включваща възможността потребителите или да зареждат своите превозни средства - мрежа към превозно средство (G2V) - или да доставят енергия към електрическата мрежа - превозно средство към мрежа (V2G) - с цел да се осигури цялостни и рентабилни решения за зареждане. В тази връзка, като стимули за интеграцията на периодично възобновяемите източници могат да бъдат въведени енергийни източници в инфраструктурата за интелигентно зареждане, за да се поддържа декарбонизация на транспортния сектор.
2. Осигуряване финансиране на основните участващи страни, като например:
а) изследователски организации и производители: за трансферни технологии и разработване на иновативно преобразуване на енергия и мощност , с подобрена ефективност и по -висока плътност на мощността, както и нови стратегии за координация на зареждането и оптимален поток на мощност G2V/V2G управление;
б) частни и публичноправни субекти (напр. собственици на съоръжения): за прилагане на таксуване
инфраструктури с подобрена интелигентност;
в) Оператори на разпределителни системи (DSO): за управление на електроразпределителната мрежа по икономически ефективен начин, да си сътрудничат и да инвестират в изпълнението на
зарядната инфраструктури и за полагане на необходимите усилия за координация с чуждестранни
DSO, като същевременно гарантират оперативна съвместимост и лесен достъп до общоевропейските мрежи от умни съоръжения за зареждане.
3. Разработване на разпоредби, изискващи новите обществени или търговски сгради да включват бързи и свръхбързи зарядни устройства с възможности за интелигентно зареждане. Тази мярка има за цел, от една страна, да разшири обхвата на покритие на съоръженията за интелигентно зареждане и от друга страна, да се осигурят достатъчно точки за зареждане на потребителите на електромобили на места, където те обикновено държат електромобилите си паркирани за относително дълги периоди от време.
Стимулите могат да бъдат предоставени и на търговци на дребно за разполагане на зарядни станции в техните съоръжения. Също така трябва да се разработят инструменти за управление на електроенергията, които да подпомагат множеството зарядни станции, като същевременно се минимизират инвестиционните и експлоатационните разходи.
4. Придаване на първостепенен приоритет на инициативите за техническа стандартизация, отнасящи се до оперативно съвместими смарт зареждащи решения за допълване и подобряване на съществуващите стандартизационни усилия, като например IEEE 2030.5-2018 5 или IEEE PC62.230 - Ръководство за защита от пренапрежение на Инфраструктура на електрически превозни средства. Трябва да се постави акцент върху стандартизацията на комуникацията
протоколи, механизми за защита от пренапрежение, щекери за зарядни устройства, нива на мощност или други разглеждани елементи от решаващо значение за оперативната съвместимост на зареждащите системи.
5. Създаване на европейска рамка за оперативна съвместимост и обмен на данни за управление на енергията за зареждане на електрическите превозни средства. По-специално насърчаването на обща комуникация в инфраструктурата между превозните средства, зарядните устройства и комуналните услуги, което ще позволи и нови услуги, свързани с зареждащите системи (V2G, агрегатори). За да се популяризират новите бизнес модели базирани на интелигентен и автоматичен обмен на енергия между инфраструктурата и превозните  средства и да се популяризира общата инфраструктура с европейски стандарти. 
6. Подкрепа за нови изследователски инициативи, насочени към подобряване на авангардни технологии, необходими за успешното внедряване на концепцията за интелигентно зареждане, предоставяща възможности за финансиране и развитие на нови технологии и ускоряване на мащабното им внедряване.
7. Насърчаване на съответните заинтересовани страни, а именно ОРС и производителите на автомобили, да заемат проактивна позиция  в революцията в мобилността, по -специално чрез предоставяне на полезни данъчни планове на желаещите заинтересовани страни да внедряват и ползват интегрирани решения, насочени към интелигентни системи за зареждане.
В дългосрочен план следва да се насърчава по -проактивно участие на частни заинтересовани страни.
8. Въвеждане на програми, насочени към намаляване на разходите за устройства за бързо зареждане. Ускоряване на въвеждането на по-евтини бързи зарядни устройства е от съществено значение за изграждането на мрежите и за осигуряването на обществеността с по -бързи възможности за зареждане.
9. Разработване на разпоредби относно зарядните устройства за търсене и изграждането на взаимна връзка, за да се позволи на операторите да изграждат електрически мрежи, без да бъдат санкционирани при изграждане на взаимосвързаност. Софтуерът за управление на захранването трябва да се фокусира максимално върху подпомагане на съоръженията за намаляване на разходите, за да се превърне в механизъм за интелигентно зареждане и търсене на приходи
от зареждащите активи.
Приемането на тези препоръки открива множество нови възможности, проправяйки пътя за укрепване на разпределителната мрежа на бъдещето, осигуряваща лесен и удобен достъп до инфраструктурата за зареждане и използване на потенциала на възобновяемите енергийни източници. 
 
В становището са отбелязани и теми относно: 
- Укрепване на бъдещите енергийни системи,
- Проблемите с балансирането на електрическите мрежи,
- Осигуряването на удобни и лесни за достъп решения за зареждане навсякъде,
- Насърчаване развитието на най-новите технологии и др.
 
Заключение
Трябва да се прилагат допълнителни стимули за насърчаване на навлизането на електромобили в Европа. Създаването на парк от електрически автомобили в европейски мащаб, работещи с поддръжката на широка и лесна за достъп мрежа за зареждане, както и използването на интелигентни техники за зареждане, предоставят ключови отговори на амбициозните цели за намаляване емисиите на CO2 в жизнения цикъл, свързани с транспортните технологии.
Освен това успешното внедряване на интелигентните съоръжения за зареждане трябва да бъде внимателно разгледано и развитието на интердисциплинарните възможности. Общоевропейски решения за разплащане са от решаващо значение за осигуряване на техническа координация между съоръженията за зареждане, поддържани от подходящи информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
 
Относно IEEE
IEEE е организация с повече от 400 000 члена в над 160 страни и е най -големият технически експерт в света като организация, посветена на напредъка на технологиите в полза на човечеството. Издава приблизително 200 престижни списания, организира повече от 1600 конференции в 96 държави годишно, ръководила е развитието на близо 1200 консенсус-базирани световни стандарти и подкрепя научното и инженерното образование на всички нива.
 
IEEE има членове във всяка европейска държава.  Европейският комитет по публична политика предоставя възможности за инженери и учени от цяла Европа да споделят своя опит в разработването на разумни технологии. 
 
 Оригиналният текст може да свалите от  - ТУК
Изпрати новина Изпрати твоя новина свързана с електромобилите и ние ще я публикуваме.
Стани част от екипиа на ИКЕМ!


Добави в Svejo

Коментари (0)
 • Напиши коментар • Последно от актуално
  ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ

  ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ

  18-04-2024

  ИКЕМ е координатор на проект: ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ

  ERASMUS+  2023oще ...  Състояние на електрическата мобилност в България – Март 2024г.

  Състояние на електрическата мобилност в България – Март 2024г.

  18-03-2024

  Очаква се 2024 г. да бъде година на напредък за развитието на зарядна инфраструктура за електр oще ...  Проект по Еrasmus+ с участие на ИКЕМ

  Проект по Еrasmus+ с участие на ИКЕМ

  31-01-2024

  Проектът събира усилията на своите участници по темата за соларните електомобили.

  oще ...  Честит 14-ти рожден ден на ИКЕМ!

  Честит 14-ти рожден ден на ИКЕМ!

  25-11-2023


  Като браншова организация в сектор "Електрическа мобилност", ИКЕМ работи за oще ...

  Виж всичко от актуално
   
  Продукти
  Комплектна система за задвижване на електромобили

  Комплектна система за задвижване на електромобили


  Системата за електрозадвижване обхваща гама с три основни типоразмера на ел. мощност със съответните компоненти - електромотор и контролер.    ‎ oще ...  Виж всички продукти


  Анкета с продължение...
  Какъв автомобил бихте закупили?


    Чист електромобил с литиево-йонни батерии
    Електромобил с удължен пробег
    Обикновен бензинов или дизелов автомобил
  Гласове:


  Кой уби електрическата кола? (видео)


  Календар - събития
  Април 2024
  Нед Пон Вто Сря Чет Пет Съб
   
      
  ИКЕМ във Facebook
  Индустриален клъстер "Електромобили" - Учредители:


  ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ БСК - Петрич Ди-вен Транспортна Електроника Стратекс Екита Ванико ВиДжиЕф


  evi
  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд
  за регионално развитие
  Инвестираме във вашето бъдеще
  evi
  evi
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  „Развитие на конкурентоспособността
  на българската икономика” 2007-2013
  www.opcompetitiveness.bg

  Интернет страницата е създадена с финансовата подкрепа на ЕФРР, в рамките на проект „Развитие на Индустриален Клъстер Електромобили” по ДБФП К-02-2/28.09.2011 г.