ИКЕМ - Индустриален клъстер "Електромобили" | Сряда, 24.07.2024 |

Български  English


Евроелектрик, за бъдещето на електромобилите в Европа - пет ключови приоритета
Публикувано на: 09-04-2020
Евроелектрик, за бъдещето на електромобилите в Европа - пет ключови приоритета

Визията се основава на предишна работа на Eurelectric върху политики за достатъчно разгръщане на инфраструктурата, както и резултатите от проучване между членове на Eurelectric  за състоянието на инфраструктурата за зареждане на EV в Европа.

Електрификацията на транспорта е най-ефективния, ефикасен и устойчив начин за декарбонизиране на сектора, намаляване на неговата зависимост от изкопаемите горива, внос извън Европа и премахване на замърсяването на въздуха. Това изисква подобряване на стратегията за разгръщане на инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства възможно най-бързо и спешното преразглеждане на Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива и Насоките за TEN-T

В този кратък план европейският енергиен сектор предлага набор от политически приоритети за действие в ЕС в контекста на преразглеждането на Директива 2014/94 / ЕС и Регламент (ЕС) 1315/2013:
✓Поставяне на чиста и интелигентна електрификация в транспортния сектор в основата на Зелената сделка;
✓Гарантиране наличието на електрически превозни средства и съответната инфраструктура за зареждане за гражданите, което да стане видим катализатор за чистия преход на автомобилния и енергиен сектори;
✓Ускоряване внедряването на електрическа инфраструктура за зареждане в конкурентна среда чрез увеличаване на схемите за финансова подкрепа и премахване на останалите бариери пред интелигентното зареждане, за да се осигури ефективната интеграция на електрическите превозни средства в електроенергийната система.

Приоритет: 1

Разработване на определение за „устойчиво гориво“ с ясен акцент върху електроенергията за леките автомобили. Определението за „алтернативно гориво“ в Директива 2014/94 / ЕС не е подходящо за целта и не подкрепя изцяло декарбонизацията в транспортния сектор. Eurelectric предлага ново определение за устойчиви горива за леките и тежкотоварни превозни средства, както и за морските такива, които биха направили това адресиране на изискваните нива на амбиция съгласно Зелената сделка и оценката от Европейската комисия относно постигането на неутралитет на климата.

Класифицирането на изкопаемите горива като чиста алтернатива в член 2 от директивата не е приемливо с оглед целите на Зелената сделка. По подобен начин изискванията за таксуване на инфраструктурата трябва да съответстват на целта за неутралитет на климата до 2050 г.

Нещо повече, наскоро преработената Директива за чисти превозни средства определя лекотоварните превозни средства (LDV) по отношение на емисиите от ауспуха, изразени в CO 2 g / km. За тежкотоварните превозни средства (HDV) се отнася определението, зададено в AFID. По-конкретно, 50 грама на километър за LDV е прието за еталон за нулеви и ниски емисии за превозни средства в стандартите за изпълнение на емисиите на CO2 след 2020 г. За да се избегне негативното домино като  резултат, Eurelectric предлага последователен подход в законодателството и изменен списък на устойчивите горива за лекотоварни превозни средства, което да отговаря на значително по-голямата необходимост от инвестиране в нула-емисионните решения.

Това би се отразило и на пазарната зрялост на леките автомобили. Повишеното внимание и политическата подкрепа са необходими за подобряване на инфраструктурата за зареждане на автобуси и камиони и за постигане на желаните усилия за декарбонизация за тези сегменти превозни средства.
До голяма степен в съответствие с данните на Комисията за постигане на тези цели и за моделиране на значителна декарбонизация на икономиката на ЕС до 2050 г.,  Eurelectric предлага 94% от пряката електрификация да бъде за леки автомобили, 48% за камиони и 58% за автобуси. Това изисква по-силен фокус върху нулевите емисионни технологии към 2025 г., тъй като транспортната декарбонизация е от съществено значение за постигане на целите на ЕС за 2030 г.

Технологичната неутралност трябва да се гарантира само за енергийни носители, които могат ефективно да осигурят климатичната неутралност и електричеството трябва да бъде признато като ключов енергиен вектор. Освен това в решенията на Европейската комисия относно държавната помощ се твърди, че мерките стимулиращиелектрическата мобилност допринасят за постигането на целите на Зелената сделка, а в същото време, че водят до нарушаване на конкуренцията. В този смисъл Европейската комисия следва да проявява по-голяма увереност при прилагането на политики в допълнение към такива ad hoc решения.
 

Приоритет: 2

Преразглеждане на критериите за покритие на инфраструктурата. Eurelectric подкрепя преоценката на предположенията за достатъчност на точките за зареждане с помощта на нов комплект критерии. Изисквания за достатъчност на инфраструктурата понастоящем препоръчва една точка за зареждане за десет електрически превозни средства на пътя или поне на всеки 60 км. при основна мрежа TEN-T. Съотношението на електрическите превозни средства към пунктовете за зареждане може да разкрие средно тенденциите но не може да бъде категоричен за всички места и държави.

Освен това минималното разстояние от 60 км между пунктовете за зареждане по европейските пътища е определен като препоръка през 2014 г., основно на базата на превозни средства с обсег от около 160 км. Опитът в нашия сектор показва, че тези фиксирани цели не представляват изискванията на клиента или поведението на потребителя. Във всеки случай трябва да се подкрепя всеобхватността на Директива (ЕС) 2019/1161 за създаването за целия  ЕС за внедряване на 1 милион обществени зарядни устройства.

Eurelectric препоръчва увеличаване на броя на зарядни устройства по пътищата в зависимост от обхвата на превозните средства и развитието на пазара. Това по-специално за така наречените „градски възли“, както са дефинирани в Регламента за насоките за TEN-T (ЕС) 2013/1513, където партньорите по проекти могат да се възползват от преки фондове на ЕС 12, когато техните разходи не могат да бъдат възстановени напълно чрез пазара. В допълнение, задължително наличие за зарядна инфраструктура в логистичните възли, което ще има критичен принос за осигуряването на нулево-емисионна последна миля при товарния транспорт. Трябва да се вземе предвид и развитието на частната инфраструктура и да се преодолеят пазарните пропуски. Това изисква по-задълбочен подход от страна на държавите-членки.

Приоритет: 2

Безпроблемно зареждане в цяла Европа чрез хармонизация и оперативна съвместимост в целия ЕС.
Eurelectric поддържа подход на единен пазар за услугите за електрическа мобилност в Европа. Хармонизация и оперативна съвместимост в целия ЕС. В този смисъл, оперативната съвместимост е неразделен аспект за развитието на пазара на електрическата мобилност в Европа. Гарантиране, че водачите могат да зареждат удобно на хиляди зареждащи станции в цяла Европа, на което трябва да се даде приоритет. Акцентът трябва да бъде върху „какво“, а не върху „как“. ЕС не бива да определя как да се осигури оперативната съвместимост, нека пазарът да реши това. Отвореността към всички
методи и технологии по отношение на платежните системи в крайна сметка ще създаде по-конкурентен пазар, осигуряващ най-добър избор за потребителите. Пълната приемственост и трансграничните услуги трябва да гарантират най-ниските разходи за водача, въз основа на независим, отворен достъп и безплатни протоколи.

Значителна пречка за функционирането на общоевропейския пазар е различното тълкуване в държавите-членки по отношение на третирането на ДДС на услугите за таксуване на EV по отношение на транзакциите. Eurelectric би искал да подчертае, че за хармонизирано третиране за целия ЕС е необходимо да се създаде предсказуема рамка за инвеститорите и ние оставаме ангажирани с текущи дискусии по тази тема. Европейската комисия може да обмисли специално ДДС законодателство относно електрическата мобилност или алтернативно да се постави този въпрос в обхвата на схемата Mini One Stop (MOSS).

Приоритет 4:
За осигуряване на интеграция на ВЕИ, Eurelectric насърчава мерките, гарантиращи, че декарбонизираната електроенергия е предпочитаната опцияпри зареждане, особено в държавите-членки, където интензитетът на CO2 в енергийния микс оставасравнително висок. Тази възможност се превръща в реалност, тъй като операторите на пунктове за зареждане до голяма степен избират декарбонизирани доставчици на енергия, но това трябва да бъде допълнително насърчавано. Това може да се постигне чрез специфични изисквания в публичните търгове и зелени тарифни планове въз основа на гаранции за произход или чрез споразумения за закупуване на електричество например в близост до пристанищата. Освен това, засилената интеграция на възобновяемите енергийни източници върви ръка за ръка с интелигентното зареждане и също има потенциал да трансформира превозно средство, като ресурс за гъвкавост на системата.

Приоритет 5:
Eurelectric  подкрепя интелигентното зареждане и разширени услуги и се застъпва за прилагането на интелигентното зареждане с цел оптимизиране процеса и намаляване на разходите за разширения на мрежата. Както показват много проучвания и пилотни проекти, въздействието на електрическата мобилност върху електроенергийната система може да се справи до голяма степен, ако е интелигентно и осъществява управление на зареждането. По отношение на обществената инфраструктура за таксуване, интелигентното зареждане ще е необходимо главно за зареждане в жилищни райони и градове, където хората може да нямат достъп до частни пунктове за зареждане. Ако не се управлява правилно, едновременното обществено зареждане на ЕПС в пиковите часове ще засегне сериозно мрежата. Като конкретен пример, град Хамбург намали разходите за изгражданена мрежата си от зарядни станции от 20 милиона EUR на 2 милиона EUR, чрез внедряване на интелигентни решения за зареждане и управление на 1000 публични станции, инсталирани през 2019 г.

По-нататък се очаква модерните услуги да се подобряват на база опита на водачите, което ще изисква минимален набор от отворени и сигурни данни. По-специално от батериите на автомобила, споделени чрез стандартизирани и защитени протоколи за достъп до данните между доверени страни. В допълнение към това трябва да се планира стратегии за таксуване, разработени в тясно сътрудничество с мрежовите оператори и производители на превозни средства.

Contact: Petar GEORGIEV, Advisor - Climate & E-mobility

pgeorgiev@eurelectric.org
 
Изпрати новина Изпрати твоя новина свързана с електромобилите и ние ще я публикуваме.
Стани част от екипиа на ИКЕМ!


Добави в Svejo

Коментари (0)
 • Напиши коментар • Последно от актуално
  ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ

  ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ

  18-04-2024

  ИКЕМ е координатор на проект: ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ

  ERASMUS+  2023oще ...  Състояние на електрическата мобилност в България – Март 2024г.

  Състояние на електрическата мобилност в България – Март 2024г.

  18-03-2024

  Очаква се 2024 г. да бъде година на напредък за развитието на зарядна инфраструктура за електр oще ...  Проект по Еrasmus+ с участие на ИКЕМ

  Проект по Еrasmus+ с участие на ИКЕМ

  31-01-2024

  Проектът събира усилията на своите участници по темата за соларните електомобили.

  oще ...  Честит 14-ти рожден ден на ИКЕМ!

  Честит 14-ти рожден ден на ИКЕМ!

  25-11-2023


  Като браншова организация в сектор "Електрическа мобилност", ИКЕМ работи за oще ...

  Виж всичко от актуално
   
  Продукти
  Комплектна система за задвижване на електромобили

  Комплектна система за задвижване на електромобили


  Системата за електрозадвижване обхваща гама с три основни типоразмера на ел. мощност със съответните компоненти - електромотор и контролер.    ‎ oще ...  Виж всички продукти


  Анкета с продължение...
  Какъв автомобил бихте закупили?


    Чист електромобил с литиево-йонни батерии
    Електромобил с удължен пробег
    Обикновен бензинов или дизелов автомобил
  Гласове:


  Кой уби електрическата кола? (видео)


  Календар - събития
  Юли 2024
  Нед Пон Вто Сря Чет Пет Съб
   
     
  ИКЕМ във Facebook
  Индустриален клъстер "Електромобили" - Учредители:


  ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ БСК - Петрич Ди-вен Транспортна Електроника Стратекс Екита Ванико ВиДжиЕф


  evi
  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд
  за регионално развитие
  Инвестираме във вашето бъдеще
  evi
  evi
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  „Развитие на конкурентоспособността
  на българската икономика” 2007-2013
  www.opcompetitiveness.bg

  Интернет страницата е създадена с финансовата подкрепа на ЕФРР, в рамките на проект „Развитие на Индустриален Клъстер Електромобили” по ДБФП К-02-2/28.09.2011 г.